Lava BV
Eifelgold lavameel / gruis

Natuurlijk steenmeel: Kans voor landbouw, natuurbeheer en particulier.

Bodem mineralen en bodemleven als ruggengraat voor een vitale bodem.
Lava BV werkt sinds 1995 aan de introductie van steenmeel in de landbouw om de afnemende minerale bodemvruchtbaarheid te herstellen. Met Steenmeel bemesting introduceert Lava BV een nieuwe dimensie aan het bodembeheer waarin het fundament van de bodemvruchtbaarheid (de bodem mineralen) centraal staat. Steenmeel vult de actieve bodem mineralen aan die door de landbouwdruk in hoog tempo verdwijnen. Steenmeel bemesting stimuleert het bodemleven, stabiliseert de organische stof, versterkt de lange termijn levering van alle nutriënten (behalve N) en verhoogt structureel het nutriënten uitwisselingspotentiaal van de bodem. Bemesting met steenmeel sluit zeer goed aan bij de wens om landbouw duurzamer en effectiever te maken en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Waarom belangrijk?
De landbouw heeft vanaf het midden van de 20ste eeuw een enorme ontwikkeling doorgemaakt met indrukwekkende resultaten. Ontwikkelingen die voornamelijk zijn ingegeven vanuit economische principes, terwijl de productiecapaciteit van de bodem in essentie afhankelijk is van natuurlijke principes. Inmiddels is duidelijk dat er spanning bestaat tussen economie en duurzaamheid. De moderne landbouw heeft gevolgen voor de bodem en invloed op de waterkwaliteit. Ten opzichte van de ‘ongerepte’ bodem is vrijwel altijd een sterk afwijkende nutriëntenbalans ontstaan, heeft het bodemleven zich aangepast aan snel opneembare voedingsstoffen, is de aard van de organische stof veranderd en is de minerale buffercapaciteit/nutriëntenvoorraad aangetast. Het belang om mineralogische kennis te combineren met de gangbare kennis over bodemvruchtbaarheid is groter dan ooit.

Wat is steenmeel ?
Onder natuurlijke omstandigheden vindt de aanvoer van vruchtbare bodemmineralen plaats door gletsjers (gletsjermelk), vulkanen (vulkanische as) en door rivieren (sediment). Voor de Nederlandse situatie is steenmeel goed te vergelijken met het keileem dat in de ijstijden is afgezet en het vruchtbare sediment dat (vroeger) door de rivieren werd afgezet bij overstromingen. Sediment is verweerd gesteente, steenmeel is gemalen onverweert gesteente.
Na het aanbrengen van steenmeel in de bodem treedt versnelde verwering op waarbij minerale voedingsstoffen voor het gewas vrijkomen. Door steenmeel in te zetten als een ‘slow release meststof’ voor de aanlevering van nutriënten en het beheersen van de bodem-pH worden de natuurlijke minerale vruchtbaarheid, buffercapaciteit en weerbaarheid van de bodem hersteld

Wat zijn de voordelen?.                                                                                                                                  .Steenmeel brengt de bodemvruchtbaarheid op peil met een natuurlijke variatie van essentiële bulk- en sporenelementen, het zorgt voor een langzame levering van nutriënten en heeft daardoor   een langdurige werkzaamheid.

. Steenmeel stabiliseert de bodem-pH zonder de gebruikelijke uitstoot van CO2, verbetert de bodemstructuur en het water vasthoudend vermogen van de bodem. Ook legt steenmeel het broeikasgas CO2 vast.

. De productie van steenmeel kost minder energie dan die van kunstmest en is hierdoor minder afhankelijk van de fluctuatie van olieprijzen. Het materiaal is vrijwel onbeperkt aanwezig in de natuur (onder andere bij vulkanen).

. Steenmeel stimuleert het bodemleven en zorgt voor een betere natuurlijke weerstand van planten. Naar verwachting levert het nutriëntrijke gewassen op die een positieve invloed hebben op de gezondheid van mens en dier.

. Steenmeel spoelt zelf niet uit en stimuleert ook geen uitspoeling van andere nutriënten. Dit maakt het mogelijk steenmeel voor meerdere jaren tegelijk toe te dienen.


Toepassingsgebieden

Steenmeel is functioneel voor:
. akkerbouw
. grondgebonden veeteelt
. tuinbouw
. natuurgebieden
. stedelijk groen / stadslandbouw / sportvelden
Steenmeel is uitermate geschikt om de schade als gevolg van zure regen in de afgelopen decennia te compenseren. Bij gebruik van steenmeel is de uitspoeling van nitraat naar het grondwater significant lager dan bij het gebruik van kalk. Ook is steenmeel goed toepasbaar bij verbetering van de mestkwaliteit of voor het maken van verrijkte compost.
 

E-mailen
Bellen
Map
Info